info@sarmat.cz

Poskytování kvalitních služeb je základem úspěchu společnosti SARMAT. Snaha o vybudování oficiálního systému kvality úspěšně vyústila v roce 2003 k získání certifikátu podle STN EN ISO 9001:2000 a v roce 2009 v rámci recertifikace podle STN EN ISO 9001:2008.

Naše společnost se snaží nejen uspokojit potřeby a očekávaní klientů, ale i podpořit je v úsilí o dosáhnutí vysoké kvality vlastních produktů a služeb.

 

Vize společnosti

Dosáhnout jedno z vedoucích postavení na domácím trhu v oblasti komplexních dodávek průmyslových armatur, čerpací techniky a točivých strojů.

 

Mise společnosti

Prostřednictvím poskytování komplexních a zejména kvalitních služeb v oblasti dodávek průmyslových armatur, čerpací techniky a točivých strojů uspokojovat potřeby.

 

Cíle společnosti

Spokojený zákazník a prosperující firma:

 • Vytvářet zisk, aby společnost mohla poskytnout bezpečnou budoucnost pro všechny zaměstnance, plnohodnotnou odměnu společníkům a byla schopná financovat další rozvoj firmy.
 • Stanovovat si náročné cíle a trvale zlepšovat postupy a služby v souladu se zásadami, požadavky a očekáváními partnerů, manažerských systémů a odpovědností za trvale udržitelný rozvoj.
 • Vybudovat a neustále zlepšovat systém manažerství kvality, který minimálně plní požadavky mezinárodní normy ISO 9001:2008 a je certifikovaný renomovanou certifikační společností.
 • Přijímat opatření, která zabezpečují snižování opodstatněných reklamací odběratelů.
 • Rozvíjet spolupráci s dodavateli a spolupracujícími partnery v zájmu zlepšování vztahů a kvality vzájemně si poskytovaných produktů a služeb.
 • Zabezpečovat potřebné finanční, materiálové a organizační podmínky pro rozvoj společnosti i systému manažerství kvality.

Spokojený a kompetentní personál

 • Neustále zvyšovat kompetentnost a profesionalitu pracovníků.
 • Motivovat zaměstnance společnosti k rozvíjení odborných schopností a dodržování předpisů a postupů vyplývajících z dokumentace systému kvality i platné legislativy, zvládnutí pracovního zatížení a podpoře týmové práce.
 • Poskytovat účinnou pomoc při výcviku a školení tak, aby všichni zaměstnanci byli maximálně kompetentní plnit cíle a závazky vyplývající z této politiky kvality.
 • V pravidelných intervalech informovat zaměstnance o dosažených hospodářských výsledcích a úrovni řízení kvality ve společnosti.
 • Chránit zdraví i bezpečnost zaměstnanců a prostřednictvím sociální politiky vytvářet předpoklady pro zvyšování spokojenosti zaměstnanců.